Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na LVI sesję Rady Miasta Zgierza2010-11-10 9:03

12 listopada 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,

  b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych,

  c) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu,

  d) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim,

  e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/481/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  g) Projekt uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza,

  h) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Uchwały zgłoszone poza porządzkiem obrad w sprawie:

- poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku,

- zmiany uchwały Nr LIII/486/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,,

- określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Pkt 1. porządku obrad2010-11-12 9:09

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera LVI sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta. Wita również Posła na Sejm A. Dunina.
 


Pkt 1. porządku obrad2010-11-12 9:10

Otwarcie sesji cd.

Zastępca Prezydent a Miasta Zgierza S. Łodwig zgłasza poprawki do porządku obrad. Proponuje wprowadzenie pod obrady trzy projekty uchwał, które zostały przyjęte w głosowaniu.

 


Pkt 2. porządku obrad2010-11-12 9:12

Przyjęcie protokołu z LIV sesji.

Rada Miasta Zgierza przyjęła protokół z LVI sesji RMZ w głosowaniu.


Pkt 3. porządku obrad2010-11-12 9:13

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Głos zabiera radna A. Grzelak-Makowczyńska mówi, iż otrzymała na posiedzeniu KBiF informacje, że w przyszłorocznym budżecie nie będzie środków na realizacje budowy ul. Zawiszy.

Radna B. Palmowska pyta, czy przewiduje się wizje ulic po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych na Osiedlu Proboszczewice-Lućmierz.

Radny R. Gajda pyta o projekt budżetu na 2011 rok, kiedy zostanie upubliczniony.


Pkt 4. porządku obrad2010-11-12 9:21

Zapytania mieszkańców.

Brak zapytań.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-11-12 9:22

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.
Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Prezydent J. Sokół poprosił o 5 minut przerwy.


Przerwa w obradach.2010-11-12 9:26

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy w obradach sesji.


Wznowienie obrad2010-11-12 9:37

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2010-11-12 9:38

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.

Brak uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-9, przeciw-5, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2010-11-12 9:38

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radna S. Stefanowicz pyta o zmianę dot. lokali mieszkalnych.

Skarbnik Miasta D. Kubiak wyjaśnia, że jest to dotacja do remontu lokali dla ich właścicieli.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2010-11-12 9:42

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla 650-lecia  w Zgierzu.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką zgłasza Komisja Statutowo-Prawna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2010-11-12 9:43

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński prosi wnioskodawcę o wyjaśnienie celu podjęcia tej uchwały.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wyjaśnia, że z Konstantynowa Łódzkiego wpłynął projekt uchwały do zaopiniowania. Mieszkańcy Zgierza korzystają również z opieki medycznej w tym mieście.

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję wykreślenia słowa "negatywnie" z paragrafu 1 w. w. projektu uchwały. W głosowaniu: za-5, przeciw-11, wstrzym.-2, propozycje odrzucono.

Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2010-11-12 9:51

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Projekt uchwały 

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2010-11-12 9:54

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/481/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Radny J. Nastalczyk  zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Do uwag odnosi się Radca Prawny Z. Rożniata.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-2, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2010-11-12 9:56

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2011 dla miasta Zgierza.

Projekt uchwały 

Brak uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2010-11-12 9:58

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały

Radny J. Nastalczyk zgłasza uwagi własne do projektu uchwały.

Do uwag odnosi się Radca Prawny Z. Rożniata. Uwagi nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2010-11-12 10:02

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2010-11-12 10:03

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/486/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały

Komisja Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2010-11-12 10:04

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.

Projekt uchwały

Radny M. Pilarski mówi, że miasto Zgierz nie powinno wypowiadać się w sprawie udzielenia dotacji przez Powiat.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig zgodził się z uwagą radnego Pilarskiego.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdziela, wyjaśnia wątpliwości radnych w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński zapytał jaką kwotę dotacji ustalono?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury A. Juszczyk wyjaśnia procedury - kwoty dotacji jeszcze nie ma.

Gos zabiera Radca Prawny Z. Rożniata wyjaśnia, że jest to tylko uchwała kierunkowa, ma ona na celu upoważnienie dla Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia negocjacji w sprawie udzielenia dotacji.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wycofuje się z podjętej wcześniej autopoprawki.

Uwagi do projektu uchwały zgłasza radny J. Nastalczyk.

Radny M. Hiliński pyta o których ulicach traktuje ten projekt uchwały. Odpowiedzi udziela Naczelnik A. Juszczyk.

Przewodniczący RMZ wyjaśnia, że Prezydent nie przyjmuje żadnych uwag do omawianego projektu, prosi o procedowanie projektu w pierwotnej wersji.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski prosi o kilka minut przerwy.


Przerwa w obradach sesji2010-11-12 10:18

Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-11-12 10:39

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad - cd.2010-11-12 10:39

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w sprawach dotyczących przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w graniach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig zgłasza autopoprawki do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.


Pkt 6. porządku obrad2010-11-12 10:41

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w okresie między sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

 • 8 listopada – brał udział w pierwszej inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Następnie uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady Osiedla Stare Miasto;
 • 9 listopada – uczestniczył w ostatniej sesji Rady Powiatu Zgierskiego;
 • 11 listopada – brał udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Przewodniczący odczytał pisma, jakie wpłynęły na jego ręce między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2010-11-12 10:42

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności
w okresie: 25 października – 10 listopada roku

W dniu 3 listopada wziąłem udział w spotkaniu z zawodnikami, działaczami i kibicami Klubu Piłkarskiego RTS Widzew Łódź, które odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

W dniu 9 listopada uczestniczyłem w kończącej kadencję 2002-2006 uroczystej sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Na ukończeniu jest przebudowa drogi dojazdowej – ul. Powstańców Śląskich na osiedlu Kurak w Zgierzu. W ramach prac zmodernizowana została jezdnia, ułożono też nowy chodnik na odcinku o długości 166 mb. Koszt inwestycji wyniósł 122 988,00 zł.

Rozpoczęła się instalacja kolektorów słonecznych na budynku basenu miejskiego przy ul. Leśmiana. Wykonawcą prac jest firma PPUH „Kekbud” z Łodzi. Koszt inwestycji to 249.500,00 złotych. Na montaż kolektorów otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 80 % wartości inwestycji. Montaż kolektorów ma być zakończony do 31 grudnia 2010 roku.

Zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Poddębic na przebudowę ulicy Aleksandrowskiej na 290-metrowym odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Gołębiej. Jej oferta była jedyna w przetargu. Firma podjęła się realizacji zadania za kwotę 323.800,00 złotych. 300 000,00zł pokryje zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, natomiast brakującą kwotę dopłaci Gmina Miasto Zgierz. Droga ma być zmodernizowana do 30 listopada 2010 r.

W trakcie realizacji jest przebudowa ulic: Tuwima i Staffa (na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Parzęczewskiej) wraz z przebudową drogi wewnętrznej wzdłuż szeregowych domków jednorodzinnych przy ul. Tuwima 61-115. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic, które zaproponowało najniższą cenę – 2 587 500,00 złotych. Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości ponad 2 km. W ramach prac na modernizowanym odcinku kładziona jest nowa trwalsza nawierzchnia jezdni, nowe krawężniki i chodniki z kostki brukowej. Powstaną też ścieżki rowerowe, które po połączeniu z już istniejącymi ścieżkami przy ul. Parzęczewskiej umożliwią rowerzystom bezpieczny przejazd dookoła osiedla. Inwestycja ma być zakończona do 30 listopada 2010 roku. Trwają prace przy przebudowie ulicy Brazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP oraz przy przebudowie ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów. Pierwsza z inwestycji ma być zrealizowana do 15 grudnia br.,  druga – do 31 grudnia br. Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożeń dla oddania zmodernizowanych ulic do użytku w przewidzianym umową terminie.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr  176/V/2010 z dnia 25 października 2010 r. do nr 185/V/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.

Radny Z. Antczak odnosi się do artykułu z Expressu Ilustrowanego na temat sprzedaży udziałów w firmie PEC na rzecz PGE. Radny prosi o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Miasto Zgierz jest nadal właścicielem Spółki PEC.

Wyjaśnień udziela Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół. Sprostowanie juz zostało przekazane gazecie.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska pyta, kiedy rozpoczną się prace na ul. Aleksandrowskiej.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia, że prace właśnie się rozpoczęły.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie przyjęcie do wiadomości Sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-2, sprawozdanie przyjęto.


Pkt 8. porządku obrad2010-11-12 10:51

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wyjaśnił radnej A. Grzelak-Makowczyńskiej, że projekt budżetu na 2011 rok nie został jeszcze skończony.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig wyjaśnia radnej Palmowskiej, że stan po przebudowie ulic będzie sprawdzany. Odnośnie pytań radnego Gajdy - projekt budżetu na 2011 rok będzie przedłożony 15 listopada br. Radzie Miasta Zgierza VI kadencji.

Radny M. Pilarski odnosi się do wyjaśnień Zastępcy Prezydenta.

Rany R. Gaajda pyta, czy projekt budżetu na rok 2011 będzie opublikowany na stronie internetowej UMZ.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig, że budżet będzie przedłożony zgodnie z obowiązującym prawem.


Pkt 9. porządku obrad2010-11-12 11:03

Zapytania i wolne wnioski.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał. Zadaje kilka pytań na temat dróg na terenie miasta.

Radnemu Pilarskiemu nt. budżetu miasta Zgierza na 2011 rok odpowiada Radca Prawny Z. Rożniata.

Głos zabiera również radny J. Nastalczyk.


Pkt 10. porządku obrad2010-11-12 11:16

Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia podsumowanie V kadencji. Dziękuje Prezydentom Miasta Zgierza, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta Zgierza za owocną współpracę w czasie trwania V kadencji. Dziękuje również Naczelnikom wszystkich Wydziałów, jednostkom pomocniczym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, służbom mundurowym oraz w szczególności pracownikom Biura Rady Miasta Zgierza.

Głos zabiera również Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół, radny Z. Zapart, Wiceprzewodniczący J. Komorowski, Wiceprzewodniczący K. Karasiński, Wiceprzewodniczący Z. Wałęsiński, radny R. Gajda, radny M. Hiliński podsumowując V kadencję samorządu zgierskiego i dziękując za współpracę.


Pkt 10. porządku obrad - cd.2010-11-12 11:54

Uroczyste podsumowanie V kadencji samorządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Głos zabiera Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdziela podsumowując kadencję Rady Powiatu i dziękując za współpracę z radnymi RMZ i Prezydentem Miasta Zgierza.

Za współpracę dziękuje również Przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, Bożenna Piotrowicz.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wspólnie z Prezydentem Miasta Zgierza J. Sokołem wręczają radnym RMZ oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych listy gratulacyjne z okazji zakończenia V kadencji.


Pkt 11. porządku obrad2010-11-12 12:26

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok zamyka LVI sesję Rady Miasta Zgierza.


 Wyswietlono: 0 do 30 wiadomosci z  30 Drukuj