Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na I sesję Rady Miasta Zgierza VI kadencji2010-12-01 15:21

2 grudnia 2010 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
 4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1. porządku obrad2010-12-02 10:06

Otwarcie sesji.

Najstarszy wiekiem wśród radnych VI kadencji RMZ p. Mirosław Gajda na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera I sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Zgromadzeni na sali obrad, odśpiewują Hymn Polski.

Radny M. Gajda o pomoc w prowadzeniu sesji poprosił najmłodszego wiekiem spośród radnych - M. Forfeckiego.

Radni minutą ciszy uczcili śmierć radnego I kadencji RMZ, pana  Leszka Trzcińskiego, który zmarł w listopadzie br.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0. Porządek obrad przyjęto.


Pkt 2. porządku obrad2010-12-02 10:11

Złożenie ślubowania przez radnych.

Radni składają uroczyste ślubowanie obejmując mandat radnego VI kadencji Rady Miasta Zgierza.

Radny M. Forfecki odczytuje Rotę Ślubowania.  Radni kolejno ślubują wypowiadając słowa: "Ślubuję".

Prowadzący obrady pogratulował radnym, po czym ogłosił przerwę w obradach sesji do dnia 9 grudnia 2010 r., do godziny 09.00.


Zaproszenie na c.d. I sesji Rady Miasta Zgierza VI kadencji2010-12-08 8:11

9 grudnia 2010 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)

Na pierwszej sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 2 grudnia 2010 r. radni złozyli ślubowanie, po ślubowaniu została zarządzona przerwa w obradach do 9 grudnia 2010 r. do godz. 9.00.

Przypominamy porządek w/w sesji:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
 4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Wznowienie obrad po przerwie2010-12-09 9:00

II część I sesji Rady Miasta Zgierza.

Radny senior M. Gajda na podstawie quorum otwiera II część posiedzenia sesji Rady Miasta Zgierza. Wita zebrane na sali obrad osoby. Pierwsze dwa punkty porządku obrad zrealizowano na I części obrad sesji.


Pkt 3. porządku obrad2010-12-09 9:05

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Na Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono:
- radnego Jarosława Komorowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z potrzebą dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza w głosowaniu tajnym, zachodzi potrzeba powołania Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono następujące osoby:
- radnego Michała Pilarskiego
- radnego Marka Hilińskiego
- radną Elżbietę Krzewinę
wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Zarządzono przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.


Przerwa w obradach2010-12-09 9:11

Radny senior M. Gajda ogłasza 10 minut przerwy.


Obrady po przerwie2010-12-09 9:22

Wznowienie obrad po przerwie


Pkt 3. porządku obrad - cd.2010-12-09 9:24

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyjaśnia procedurę głosowania, informuje, iż rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Na karcie do głosowania znajduje się nazwisko kandydata. Obok nazwiska są trzy kratki. Na kandydata można oddać tylko jeden głos „za”, „przeciw” lub się „wstrzymać”. Wówczas głos będzie ważny.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności. Radni wrzucają kolejno karty do urny.

Zarządzono przerwę, celem przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu.


Przerwa w obradach.2010-12-09 9:29

Radny senior M. Gajda ogłasza przerwę w obradach.


Po przerwie2010-12-09 9:30

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 3. porządku obrad - cd.2010-12-09 9:35

Wybór przewodniczącego Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza. Z przedstawionego protokołu wynika, iż na Przewodniczącego RM wybrano radnego J. Komorowskiego głosami: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Prowadzący obrady radny M. Gajda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Prowadzący obrady M. Gajda poddał pod głosowanie za przyjęciem w. w. projekt uchwały. W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0, uchwałę podjęto.

Przewodniczenie obradom przejął nowo powołany Przewodniczący J. Komorowski.

Przewodniczący RMZ podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na stanowisko.


Pkt 4. porządku obrad2010-12-09 9:40

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Radny M. Pilarski jeszcze raz pogratulował wyboru nowemu Przewodniczącemu RMZ a następnie poprosi w imieniu Klubu Radnych PiS o 15 minut przerwy.


Przerwa w obradach2010-12-09 9:41

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zarządził 15 minut przerwy.


Po przerwie2010-12-09 9:58

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 10:00

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta J. Komorowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.

Na wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza VI kadencji zgłoszono następujących kandydatów:
- radnego Zdzisława Sobczaka
- radnego Grzegorza Macińskiego
- radnego Stefana Pelikana
- radnego Mariusza Forfeckiego

wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zaproponował aby Komisja Skrutacyjna pracowała w tym samym składzie.

Propozycje przyjęto w głosowaniu za - jednogłosnie.

Zarządzono przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Przerwa w obradach.


Przerwa w obradach2010-12-09 10:05

Przewodniczący RMZ J. Komorowski ogłasza przerwę w obradach.


Po przerwie.2010-12-09 10:19

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 10:19

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyjaśnia procedurę głosowania, informuje, iż rada gminy wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Na karcie do głosowania znajdują się nazwiska wpisane w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są trzy kratki. Na każdego z kandydata można oddać tylko jeden głos. Na jednej karcie można postawić trzy znaki "x", wówczas głos będzie ważny.

Po wyjaśnieniach rozdano karty do głosowania. Przystąpiono do aktu głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski wyczytuje nazwiska radnych według listy obecności. Radni wrzucają kolejno karty do urny.

Zarządzono przerwę, celem przeliczenia przez Komisję Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu.


Przerwa w obradach2010-12-09 10:30

Przewodniczący RMZ J. Komorowski zarządza przerwę w obradach.


Wznowienie obrad2010-12-09 11:00

Wznowienie obrad po przerwie.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 11:00

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Pilarski odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza. Z przedstawionego protokołu wynika, iż 

Radny M. Forfecki  uzyskał głosów: za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Radny G. Maciński uzyskał głosów: za - 15, przeciw - 2, wstrzym. - 0.

Radny S. Pelikan uzyskał głosów: za - 16, przeciw - 1, wstrzym. - 0.

Radny Z. Sobczak  uzyskał głosów: za - 12, przeciw - 2, wstrzym. - 0.

Wiceprzewodniczącymi RMZ zostali G. Maciński, S. Pelikan oraz Z. Sobczak.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały. W głosowaniu: za - 16, przeciw - 0, wstrzym. - 3, uchwałę podjęto.

Głos zabiera Wiceprzewodniczący RMZ Z. Sobczak dziękując za wybór oraz deklarując swoją aktywność.


Pkt 5. porządku obrad2010-12-09 11:06

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski ogłasza, iż kolejna, II sesja RMZ odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 11:20.

Głos zabiera H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto. Przypomina o budowie ul. Bazylijskiej i zbliżającym się terminie zakończenia prac. Mówi, że prace prowadzone są w nocy, asfalt jest kładziony w takich jak teraz warunkach atmosferycznych. Przewodniczący Urbanowski prosi o interwencję w tej sprawie.


Pkt 6. porządku obrad2010-12-09 11:10

Zapytania i wolne wnioski.

Głos zabiera radny M. Hiliński pełniący również funkcję Prezesa Hospicjum, zwracając się z prośbą o poparcie i zaprasza do zakupu prac artystycznych. Wystawa odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 w SEM-ie.

Radna B. Świątczak prosi o wsparcie finansowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dzisiaj organizuje akcję zbiórki pieniędzy na paczki dla najuboższych dzieci z terenu naszego miasta.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał, porusza szereg spraw związanych ze stanem ulic, m. in. Wiosny Ludów.  Pyta jakie są straty finansowe poniosło miasto w związku z akcją zima.

Radny M. Pilarski składa wniosek o zamknięcie dyskusji w bieżącym pkt porządku obrad.


Pkt 7. porządku obrad2010-12-09 11:19

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RMZ J. Komorowski zamyka I sesję RMZ.

Otwarcie II sesji ogłasza o godzinie 11.30.


 Wyswietlono: 0 do 25 wiadomosci z  25 Drukuj