Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Pkt 1. porządku obrad2010-12-09 11:33

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera II sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Wita również Posła na Sejm A. Dunina oraz M. Matuszewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego J. Dziemdzielę, Starostę Powiatu Zgierskiego K. Kozaneckiego, Wicemarszałek Sejmu E. Kierzkowską, Senatora P. Błaszczyka oraz duchowieństwo.


Pkt 1a. porządku brad2010-12-09 11:44

Przyjęcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag porządek obrad został przyjęty.


Pkt 2. porządku obrad2010-12-09 11:45

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 3. porządku obrad2010-12-09 11:46

Wręczenie zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Zgierza.

Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów wręczył oficjalnie Pani Prezydent Elekt I. Wieczorek zaświadczenie o wyborze na urząd.


Pkt 4. porządku obrad2010-12-09 11:48

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pani I. wieczorek składa uroczyste ślubowanie:„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.”

„Tak mi dopomóż Bóg”.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig składa gratulacje Pani Prezydent i zaprasza do stołu prezydialnego.

Głos zabiera Prezydent Miasta Zgierza I. Wieczorek dziękując wszystkim za zaufanie i poparcie. Deklaruje współpracę z mieszkańcami i kontynuację działalności poprzednich władz miasta. Dziękuje ustępującemu Prezydentowi J. Sokołowi i RMZ V kadencji. Podkreśla, że będzie inwestować w ludzi, służyć na rzecz rozwoju Zgierza. Pani Prezydent przedstawia swoje plany do zrealizowania w czasie VI kadencji Samorządu Zgierskiego.  Przypomina o swoim nadal aktualnym haśle wyborczym "Wieczorek dla ludzi, poranek dla Zgierza"

Następuje wręczenie kwiatów i gratulacje od zebranych na sali władz miasta V kadencji oraz licznych gości.


Pkt 4. porządku obrad - cd.2010-12-09 12:19

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Głos zabiera Wicemarszałek Sejmu E. Kierzkowska składając jeszcze raz gratulacje nowo wybranej Radzie Miasta Zgierza VI kadencji oraz Prezydent I. Wieczorek. Składa również wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.


Pkt 5. porządku obrad2010-12-09 12:22

Złożenie ślubowania przez radnego.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski odczytuje rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Przewodniczący dodał, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ”Tak mi dopomóż Bóg”.

Po odczytaniu roty ślubowania, radny J. Sokół wypowiedział zdanie „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Prezydent I. Wieczorek wręcza kwiaty radnemu J. Sokołowi.


Pkt 6. porządku obrad2010-12-09 12:24

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna A Grzelak-Makowczyńska przypomina o oczyszczeniu z zalegającego śniegu  przystanków na terenie miasta.


Pkt 7. porządku obrad2010-12-09 12:25

Zapytania mieszkańców.

Mieszkaniec M. Kolenda porusza problem zdewastowanego Pomnika Polaków Zamordowanych przez Wermacht znajdujący się w Lesie Dąbrowskim. Prosi o odtworzenie napisu na pomniku.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał mówi o inicjatywie utworzenia nowego żłobka na terenie osiedla Nowe Miasto. Mówi o wysokości diet radnych RMZ i członków jednostek pomocniczych - przypomina, że stanowisko radnego jest funkcją społeczną. Prosi również o wytypowanie przez Prezydenta jego Zastępców.

Mieszkaniec Ogrodowczyk apeluje do Pani Prezydent o usprawnienie przepływu informacji pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami miasta.

Mieszkaniec Morawski pyta jak długo urzędnicy UMZ będą działać na rzecz szkody miasta.


Pkt 8. porządku obrad2010-12-09 12:33

Zapytania i wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.


Pkt 9. porządku obrad2010-12-09 12:33

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ J. Komorowski ogłasza, iż kolejna III sesja RMZ odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UMZ.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Zgierza J. Komorowski zamyka II sesję Rady Miasta Zgierza.


 Wyswietlono: 0 do 11 wiadomosci z  11 Drukuj