Oświadczenia Majątkowe

ZAPRASZAMY
NA NOWĄ STRONĘ BIP
www.bip.zgierz.pl

Wzór oświadczenia majątkowego prezydenta, zastępcy prezydenta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne 

Wzór oświadczenia majątkowego radnego

Radni, Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoba zarządzająca i członkowie organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

separator