Stypendia dla najlepszych sportowców za 2007 r.


Wnioski o stypendia za rok 2007 należy składać do dnia 31 grudnia 2007 r. do Urzędu Miasta Zgierza - Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, pok. 221

Stosownie do § 2 ust. 6 załącznika Nr 1 do uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza, zmienionej uchwałą Nr XIV/113/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza, podaje się do wiadomości osób zainteresowanych wyciąg z wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta z informacją o trybie i procedurze przyznawania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2007.

1. O stypendium sportowe Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2007 r., zwane w dalszej treści stypendium, mogą ubiegać się zawodnicy zrzeszeni w zgierskich stowarzyszeniach kultury fizycznej we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązujących w sporcie.

2. O stypendium mogą ubiegać się również wybitni sportowcy ze stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzą danych dyscyplin sportowych.

3. 1) Stypendia ustanawia się w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich.
    2) W uzasadnionych przypadkach stypendia mogą być przyznane także w dyscyplinach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, o ile uzyskane osiągnięcia zawodnika lub drużyny w sposób szczególny promują Gminę Miasto Zgierz.

4. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego:
1) kryterium osiągniętych wyników sportowych:
   a) w dyscyplinach sportowych zespołowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka itp. - zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej, kadry makroregionu, lub posiadanie I klasy sportowej,
   b) w dyscyplinach sportowych indywidualnych - lekkoatletyka (konkurencje klasyczne) - zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej bądź kadry makroregionu,
   c) w dyscyplinach sportowych indywidualnych pozostałych - medaliści mistrzostw Polski bądź mistrzostw makroregionu,
   d) w różnych dyscyplinach sportowych – osiągnięcie znaczących wyników sportowych.
2) kryteria dodatkowe - w każdej grupie sportowej:
   a) nienaganna postawa etyczno-moralna,
   b) pozytywna opinia macierzystego stowarzyszenia kultury fizycznej,
   c) w przypadku uczniów - ocena co najmniej dobra ze sprawowania za dany rok szkolny i promocja do następnej do klasy,
   d) dopuszcza się możliwość ubiegania się o stypendium sportowe przez uczniów z oceną poprawną ze sprawowania, o ile zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania ocena ta związana jest z nieobecnością ucznia w szkole, a nieobecność jest spowodowana udziałem w zawodach, turniejach itp.; ocena poprawna ze sprawowania wymaga załączenia do wniosku opisowej opinii wychowawcy szkolnego ucznia.
3) o ile w danej danej dyscyplinie sportowej, w określonych kategoriach wiekowych nie organizuje się zawodów w randze mistrzostw Polski lub mistrzostw makroregionu (województwa) albo nie jest prowadzona kadra wojewódzka lub kadra makroregionu, za spełnienie kryterium wyniku sportowego uznaje się uzyskanie wyniku sportowego: zajęcia miejsca medalowego w zawodach ogólnopolskich bądź międzynarodowych, po przedstawieniu opinii w tej sprawie okręgowego związku sportowego właściwego dla danej dyscypliny sportowej.
4) Spełnienie przez kandydata kryterium osiągniętych wyników sportowych właściwego dla uprawianej przez niego dyscypliny sportowej oraz kryteriów dodatkowych, jest warunkiem koniecznym, aby kandydatura mogła być rozpatrywana przy przyznawaniu stypendium, lecz nie stanowi gwarancji jego przyznania.

5. Wnioski o stypendia za rok 2007 należy składać do dnia 31 grudnia 2007 r. do Urzędu Miasta Zgierza, Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia, pok. 221.

6. Wnioski o stypendia składają macierzyste stowarzyszenia kultury fizycznej sportowców.

7. Inicjatywa przyznania stypendium przysługuje również Prezydentowi Miasta Zgierza.

8. Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Zgierza.

9. Kwota stypendium miesięcznie nie może być niższa niż 40 zł i wyższa niż 500 zł.

10. Proponowaną liczbę stypendiów za rok 2007 Prezydent Miasta Zgierza określi do dnia 15 stycznia 2008 r. na podstawie uchwalonego budżetu miasta Zgierza na rok 2008, a w przypadku nieuchwalenia budżetu miasta przed tym terminem – na podstawie złożonego projektu budżetu miasta na rok 2007.

11. Otrzymane wnioski rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza., która w ciągu 45 dni od otrzymania wniosków dokonuje ich weryfikacji i oceny. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a w przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy może odmówić uwzględnienia wniosku w dalszej procedurze postępowania.

12. Po wyczerpaniu procedury Komisja stypendialna przedkłada Prezydentowi Miasta Zgierza wnioski dotyczące przyznania stypendiów sporządzając listę proponowanych stypendystów wraz z proponowanymi kwotami stypendiów.

13. Prezydent Miasta Zgierza przyznaje stypendia w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji Komisji stypendialnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieuchwalenia budżetu miasta Zgierza na dany rok kalendarzowy przed upływem powyższego terminu, za termin przyznania stypendiów przez Prezydenta Miasta Zgierza przyjmuje się okres 14 dni od daty, w której budżet miasta Zgierza został uchwalony bądź zatwierdzony przez organ do tego właściwy. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy.

14. Stypendia przyznaje się na okres styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2008 r. i podlegają one weryfikacji po upływie I półrocza 2008 r. w trybie określonym w uchwale.

15. Pełny tekst wymienionych uchwał Rady Miasta Zgierza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.umz.zgierz. pl, w menu (kolejno): "Prawo lokalne”, w dziale "Baza dokumentów”. Kopie uchwał można również otrzymać w Wydziale Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza, pok. 221.
Data publikacji: 2007-12-14 15:45