Bezpłatne wsparcie doradcze dla Beneficjentów RPO WŁ


Zarząd Województwa Łódzkiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - zaprasza Beneficjentów RPO WŁ do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności/biznes plan, dokumentacji związanej z rzeczową i finansową realizacją projektu, w tym wniosku o płatność, dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko, kwestie związane z zamówieniami publicznymi oraz zagadnienia z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa w projektach współfinansowanych ze środków RPO WŁ.

Na potrzeby niniejszego projektu pod pojęciem Beneficjent rozumie się zarówno potencjalnych Beneficjentów wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jak i Beneficjentów, zgodnie z definicją zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 we współpracy z regionalnymi ciałami partnerskimi (Reprezentacja Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego, Reprezentacja Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego, Reprezentacja Podregionu Centralnego Województwa Łódzkiego, Reprezentacja Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego).

  • Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się Beneficjenci RPO WŁ, którzy zgłoszą się do punktów wskazanych przez Podregiony, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania oraz zostaną wpisani na listę zgodnie z którą zostanie im wyznaczony termin doradztwa. Decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 350 godzin doradztwa przyznanego każdemu z Podregionów.

Dane punktów kontaktowych w poszczególnych Podregionach Województwa Łódzkiego:

Podregion Wschodni: (pow. Bełchatowski, Radomszczański, Tomaszowski, Opoczyński, Piotrkowski, M. Piotrków Trybunalski): Katarzyna Stachowicz

Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
tel. 044 733 51 44
e-mail: k.stachowicz@um.belchatow.pl

Podregion Północny: (pow. Łęczycki, Kutnowski, Łowicki, Rawski, Skierniewicki, M. Skierniewice): Katarzyna Straszyńska-Pięta

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
tel/fax.: (46) 837 53 20
e-mail: spigdb@interia.pl

Podregion Centralny: (pow. Zgierski, M. Łódź, Brzeziński, Pabianicki, Łódzko-Wschodni): Anna Miler

Starostwo Powiatowe Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 nr pokoju 6
tel: 046 874 31 54
e-mail: podregion@powiat-brzeziny.pl

Podregion Zachodni: (pow. Łaski, Pajęczański, Poddębicki, Sieradzki, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski): Emilia Kubiak

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Podregionu Zachodniego
ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel: 0-43 826-61-46
e-mail: punktinformacyjny@umsieradz.pl

  • Na czym będzie polegać doradztwo?

Wsparcie Beneficjentów RPO WŁ będzie polegać na doradztwie, w obszarze realizacji projektów, dotyczącym: wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności/biznes plan, dokumentacji związanej z rzeczową i finansową realizacją projektu, w tym wniosku o płatność, dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko, kwestie związane z zamówieniami publicznymi oraz zagadnienia z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa w projektach współfinansowanych ze środków RPO WŁ.

  • Jak otrzymać wsparcie?

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatne usługi doradcze należy osobiście lub telefonicznie skontaktować się z pracownikami punktów wskazanych przez poszczególne Podregiony, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Wskazani przez Podregiony Beneficjenci RPO WŁ otrzymają wsparcie zgodnie z przyznaną im liczbą godzin doradztwa. Każdy z Beneficjentów RPO WŁ może maksymalnie wykorzystać 8 godzin doradztwa. Jeżeli 8 godzin doradztwa nie wystarczy, Beneficjent zostanie wpisany na listę rezerwową. W przypadku kiedy pozostaną wolne godziny doradztwa w ramach limitu dla danego Podregionu, Beneficjentowi zostanie udzielone wsparcie w zwiększonym zakresie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2007-2013.

Na podst. www.rpo.lodzkie.pl z dnia 29.06.2011 r.

Data publikacji: 2011-07-14 15:46