Ważne dla przedsiębiorców


W dniu 1 lipca 2011 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W miejsce funkcjonujących gminnych ewidencji działalności gospodarczej utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dotychczasowe organy ewidencyjne zostały zobowiązane do przeniesienia danych przedsiębiorców zawartych w ewidencjach prowadzonych przez gminy do CEIDG.

Aby wpis przesłany do CEIDG był prawidłowy powinien zawierać dane dotyczące numeru PESEL oraz numeru NIP przedsiębiorcy, a także określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Na podstawie wstępnego badania danych zgromadzonych w ewidencjach gminnych Ministerstwo Gospodarki przypomina także, że przedsiębiorca może być wpisany do ewidencji wyłącznie pod jednym numerem ewidencyjnym.

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zgierza i dokonanie ich aktualizacji w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 117, I piętro) w terminie do dnia 30 września br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 714 31 41, 714 31 42 lub 714 31 40.

Wydział Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Zgierza

Czytaj też: " Ważne informacje" (Zgierski Portal Gospodarczy)

Data publikacji: 2011-07-21 14:02