Zgierz nie dostał pieniędzy na rewitalizację


6 października 2011 r. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień przedstawił listę projektów, które w ramach konkursu na rewitalizację obszarów problemowych uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Niestety Zgierz nie znalazł się na liście zakwalifikowanych projektów, ani na liście rezerwowej. Wiceprezydent Zgierza Bogumiła Kapusta wydała oświadczenie w tej sprawie. Jego treść znajduje się poniżej:

"Jesteśmy zaskoczeni wynikami oceny merytorycznej dokonanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Oceny dokonane przez ekspertów w poszczególnych kryteriach odnoszą się w wielu przypadkach tylko do części opisu kryterium m.in. w kryterium:

 1. Stopień wpływu projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Eksperci oceniając kryterium - wpływ na atrakcyjność inwestycyjną, warunki ekonomiczne i podmioty gospodarcze - odnieśli się wyłącznie do powstania nowych podmiotów gospodarczych, natomiast przedłożona dokumentacja aplikacyjna wskazuje również na pozostałe aspekty poprawy warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru w wyniku realizacji projektu.

 2. Wpływ projektu na przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w LPR/ZPR. Wykonanie wszystkich zadań łącznie, tj. całego zakresu projektu przyczyni się ponadto do ograniczenia/eliminacji następujących problemów:
  • utrzymująca się pauperyzacja w obszarze centralnym,
  • niedostateczne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • niewielkie możliwości inwestycyjne większości podmiotów gospodarczych działających w Zgierzu,
  • niewielki poziom aktywności gospodarczej w centrum miasta,
  • pogłębiający się proces opuszczenia i "odłogowania" terenów w centrum,
  • brak tendencji do wykształcenia się funkcji usługowej wzdłuż pierzei ulic i placów, zastępowanie jej niskostandardowym handlem typu bazarowego.

  Kompleksowe odniesienie do powyższych kwestii zostało ujęte w punkcie 3.2.3 Studium Wykonalności, dlatego w naszej opinii niesprawiedliwym jest przypisywanie tak kompleksowemu projektowi jedynie funkcji poprawy tkanki urbanistyczno - architektonicznej i procesów degradacji społecznej. Ponadto, w jednej z ocen wymienione zostały trzy zjawiska negatywne (destrukcja architektoniczna, degradacja społeczna i wzrost turystyki), natomiast liczba przyznanych punktów odpowiadała dwóm.

 3. Wpis rewitalizowanych obiektów i obszarów w rejestrze zabytków i ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  Wnioskodawca mając na uwadze szeroki zakres pojęcia rewitalizacji, jak również cele, jakim ona przyświeca ujął w katalogu zadań projektu, maksymalną ich liczbę, ukazując jego kompleksowość i dążenie do zoptymalizowania pozytywnego oddziaływania na życie społeczno-gospodarcze miasta Zgierza. Pomimo, iż muzeum zostało ujęte w kosztach niekwalifikowanych, wnioskodawca ujmując niniejsze zadanie w zakresie projektu, zobowiązał się do jego realizacji, co w naszej opinii powinno zostać docenione przez oceniających, jako chęć zmaksymalizowania pozytywnych efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Jak wielokrotnie wskazano w dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności, - (co potwierdza załącznik fakultatywny nr 2) budynek Muzeum Miasta Zgierza, który jest jednym z przedmiotów przedmiotowej inwestycji, ze względu na swoje ogromne walory historyczne został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego (nr rejestru: 159/261 na mocy decyzji z dnia 30 grudnia 1967 roku. Z tego tytułu wnioskodawca nie może zgodzić się zwłaszcza z opinią w ramach oceny merytorycznej, wedle, której jest "brak wpisu do rejestru zabytków". Ponadto, rewitalizacja zabytkowego budynku muzeum została skwantyfikowana w projekcie, jako wskaźnik produktu i rezultatu pkt 5.9.1 wniosku oraz pkt 1.2 i 1.3 Studium:

 4. Stopień komplementarności projektu z działaniami społecznymi na rewitalizowanym obszarze.
  W ocenie wnioskodawcy kryterium odnosi się do działań społecznych, natomiast oceniający wskazali wyłącznie na dwa projekty infrastrukturalne, co w ocenie wnioskodawcy nie w pełni odpowiada założeniom niniejszego kryterium, ujętym w jego opisie.

  Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ, kryterium stopnia komplementarności projektu z działaniami społecznymi na rewitalizowanym obszarze (cyt.) "bada, w jakim stopniu zadania realizowane w ramach projektu są komplementarne z innymi działaniami społecznymi prowadzonymi na danym obszarze (np. w ramach strategii rozwoju powiatu/gminy, jeśli istnieje). Pod pojęciem działań rozumie się programy społeczne realizowane na obszarze danej gminy."

W związku z powyższym w dniu 21 października, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego protest z prośbą o ponowne przeanalizowanie kryteriów szczegółowych oceny merytorycznej stawiając sobie za przedmiot oceny cały zakres przedmiotowy inwestycji proponowanej przez Gminę Miasto Zgierz wraz z szeroko rozumianym oddziaływaniem na otoczenie, jako spójnej, komplementarnej, uzupełniającej się całości. Mamy nadzieję, że w wyniku złożonego protestu Instytucja Zarządzająca dokona ponownej oceny merytorycznej uwzględniając wszystkie aspekty kryteriów szczegółowych, co pozwoli nam na uzyskanie dodatkowych punktów a tym samym umożliwi zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania. Takie sytuacje miały już miejsce w innych konkursach. Powiat Zgierski w przypadku 2 innych wniosków (termomodernizacja ZS L-G w Głownie i Ozorkowie) również uzyskał negatywną ocenę merytoryczną, jednak w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu projekty te uzyskały dofinansowanie. Mamy więc nadzieję, że i w tym przypadku będzie podobnie."

Data publikacji: 2011-10-27 08:21