Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.04.00-7/11 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 22 117 558 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem EUR) co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 100 126 185 PLN (słownie: sto milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć PLN) i może ulec zmianie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 28 grudnia 2011 r. do 14 marca 2012 r. w godz. 8:00-16:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez Wnioskodawcę, jego przedstawiciela lub przez posłańca, przesłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi
Punkt przyjmowania wniosków
ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie www.cop.lodzkie.pl  w zakładce konkursy oraz pod nr tel. (42) 230 15 55, 230 15 56.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Na podst. www.cop.lodzkie.pl

Data publikacji: 2012-01-31 08:39