Kolejna inwestycja współfinansowana z środków Unii Europejskiej w Zgierzu!


Projekt Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” otrzymał 80,67 % możliwych punktów po ocenie merytorycznej i zajął drugie miejsce w konkursie RPLD.03.04.00-7/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Kwota dofinansowania z RPO WŁ to 2.484.731,99 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu, w tym również refundacje wydatków poniesionych w latach 2007-2009.

Całkowita wartość projektu - 3.859.564,62 zł

30 sierpnia 2012 r. została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie, pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi, złożonych w konkursie RPLD.03.04.00-7/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność (http://www.cop.lodzkie.pl/pliki/konkursy/2011/12-konkurs-03-04-7_11/lista-ocena-merytoryczna-03-04-7_11-04-09-2012.pdf)

Wniosek złożony przez Gminę Miasto Zgierz otrzymał, aż 80,67% punktów, co klasyfikuje go na 2 pozycji najwyżej ocenionych projektów wraz z projektem Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego.

Projekt realizowany będzie w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013
OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Działanie III. 4 Rozwój otoczenia biznesu

Przedmiotem niniejszego projektu jest uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz".

Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie prac studyjno-koncepcyjnych, jak i inwestycje w zakresie budowy niezbędnej dla funkcjonowania terenu inwestycyjnego infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

  1. Prace studyjno-koncepcyjne
  2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:
    - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz 
    - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz

Pośrednimi beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta Zgierz oraz podmioty gospodarcze z jej terenu - jego realizacja doprowadzi, bowiem do poprawy infrastruktury technicznej na obszarze Parku Przemysłowego Boruta Zgierz oraz do wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Realizacja projektu polegająca na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz", w szczególności sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wpłynie na rozwój aktywności gospodarczej w rejonie miasta Zgierza jak również, spowoduje zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów możliwościami lokalizacji zakładów produkcyjno-usługowych, zdynamizowane faktem istnienia w pobliżu rozwijającej się ŁSSE. Obecnie brak przygotowanych terenów przemysłowych stanowi barierę w rozwoju Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, wpływa ujemnie na poziom bezrobocia i obniża atrakcyjność tego obszaru dla nowych potencjalnych inwestorów.

Szczegółowe informacje o projekcie

Urząd Miasta Zgierza

Data publikacji: 2012-09-07 11:36