Ważne dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych


Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza przypomina o obowiązku złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2012 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

Oświadczenie należy złożyć w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza (I piętro, pok. 117); opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pok. 014) czynnej od godz. 8.00 do godz. 15.00, we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00. lub na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu
nr konta -  04 8783 0004 0017 2303 2000 0107

Dowód opłaty należy doręczyć do Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych wyżej, może  wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Komunikat UMZ
Data publikacji: 2013-01-10 12:40