Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla placówek oświatowych


Urząd Miasta Zgierza informuje o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 ogłaszam, że w Gminie Miasto Zgierz, podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla:
1) niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, wynosi: 837,00 zł miesięcznie;
2) niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, wynosi: 480,23 zł miesięcznie.

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r.:
1) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 1336;
2) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi: 143.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2017-02-24 09:15