Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2011 r.):
- obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
- na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej,
- którym Prezydent Miasta Zgierza wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2012 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2014 r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Zgierza wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmą dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o:
- zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
- uchwałę Nr XXX/369/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 976),
- zarządzenie Nr 50/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie (urodzone w latach 2014–2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Zgierzu.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Zgierzem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2017 r.) na wolne miejsca w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zgierza.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2017 r.) na wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl w terminach:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017r.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej /maksymalnie trzy placówki/ według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.
  Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Miejskiego Przedszkola nr 3 integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.
  Rodzice/prawni opiekunowie:

  - pobierają wniosek w jednej z tych placówek (MP 3 lub SP 1),
  - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  - wraz z wnioskiem składają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  - wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym,
  - drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru.
  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  - pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,
  - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru,
  - informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub wskazany przez niego pracownik,
  - podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  - za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/prawnym opiekunom kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 7. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  - wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie,
  - niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).
 8. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  - rodzina objęta nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny – pisemne oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wparciem asystenta rodziny,
  - kandydat wskazany do udziału w programie „Nie jestem gorszy” realizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu – pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzające wskazanie kandydata do udziału w programie,
  - kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w systemie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  - kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia,
  - kandydat posiadający rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
  - kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,
  - kandydat uczęszczający w toku rekrutacji do żłobka – pisemne oświadczenie rodzica, że kandydat uczęszcza w toku rekrutacji do żłobka.
  Składający oświadczenia są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  - zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 11. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  - korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  - może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  - może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).
  O wynikach weryfikacji oświadczeń informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 12. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 13.  Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  - w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXX/369/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r., tzw. kryteria gminne,
  - w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna.
 14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 16. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 17. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  - wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 18. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

więcej na: Rekrutacja 2017/2018 na stronie BIP

Komunikat Wydziału Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza

Data publikacji: 2017-03-22 10:25