Nowy wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny


Komunikat z 9sierpnia 2017 r. dotyczący nowego wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz ze wzorami załączników.

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w ramach której nowelizowana jest m. in. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 785, ze zm.).

W związku z ww. nowelizacją od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu nie będzie już określany w formie powszechnie obowiązującego wzoru zawartego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z dodanym do art. 10 ust. 20, minister właściwy do spraw rodziny może określić wzór tego wniosku i zamieścić go na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy wzory: wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz ze wzorami załączników opracowane przez ministra właściwego do spraw rodziny, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce ogłoszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziećmi/ oraz na stronie rodzina.gov.pl https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi wypełniania wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

W Urzędzie Miasta Zgierza sprawę prowadzi
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data publikacji: 2017-08-11 15:14