Nabór na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza nabór na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, inwestycja zrealizowana przez Gminę Miasto Zgierz.

W budynku, który przeszedł gruntowną modernizację, do zasiedlenia przewidzianych jest 48 jedno- i dwupokojowych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, tj. od 24 m2 do 45 m2.

Budynek posiada przyłącza wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej.

Wyposażenie obejmuje m.in.: kuchenkę elektryczną, elektryczny podgrzewacz wody, urządzenia sanitarne, instalację domofonową i TV.

Osoby chcące skorzystać z ww. programu winny pobrać stosowny wniosek, do którego należy dołączyć określone w nim załączniki i złożyć po wypełnieniu w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza – Biuro Obsługi Klienta pok. 1,
w zaklejonych kopertach z napisem: „Najem lokalu Chemików 9-11”.

Szczegółowe zasady w niniejszym naborze określa uchwała Nr XXXIX/498/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, oraz zarządzenie 309/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 października
2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu oraz określenia wzorów dokumentów.

Wzór wniosku oraz informacje w sprawie możliwości wynajęcia przedmiotowych lokali mieszkalnych dostępne są:
- w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza,
pl. Jana Pawła II 16 – pok. 9 lub tel. 427143201, 427143202;
- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 20 listopada 2017 r.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2017-10-19 13:44