Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 28 lutego 2018 r.


Komunikat z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: od 22 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Formularz deklaracji do pobrania na stronie BIP

Wydział Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 2018-02-06 16:02