Miesięczna analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu - sierpień 2018


Bieżąca analiza ryzyka przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wykonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799).

Nie stwierdzono wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu docelowego ozonu (Ddc=120μg/m3 w ciągu 25 dni w roku, średnia z 3 lat).

Na żadnym z 7 stanowisk pomiarów stężenia ozonu w województwie łódzkim nie doszło do przekroczenia ww. normy.

W 2018 r. zanotowano przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego (PI=180 μg/m3 – wartość 1-godzinna) w dn. 05.07.2018 r. o godz. 15.00 (S1h= 182,0μg/m3) na stanowisku pomiarowym w m. Parzniewice - gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski ziemski (strefa łódzka, PL1002) oraz w dn. 09.08.2018 r. o godz. 16.00 (S1h= 184,2μg/m3) na stanowisku pomiarowym w m. Gajew - gm. Witonia, pow. łęczycki (strefa łódzka, PL1002).

Zgodnie z wytycznymi GIOŚ w miesiącu sierpniu przeprowadza się analizę przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Następna analiza przeprowadzona będzie w miesiącu wrześniu 2018 r. Analiza ryzyka obejmować będzie pył PM10, pył PM2.5, NO2, SO2, CO, benzen, benzoapiren, O3 i metale ciężkie.
Komunikat
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu
Data publikacji: 2018-08-20 11:17