II nadzwyczajna sesja RMZ - 03.12.2018 r.


Uprzejmie zapraszam na II - nadzwyczajną - sesję Rady Miasta Zgierza, zwołaną na dzień 3 grudnia 2018 r. na godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Uwagi do porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych,
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034,
  c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
/-/ Grzegorz Robert Leśniewicz

Szczegółowe informacje na stronie BIP

Data publikacji: 2018-11-30 11:39