VI sesja RMZ - 28.02.2019 r. (zmiana porządku obrad)


28 lutego 2019 r. , godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
 b) rozpatrzenia skargi ,
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Zgierz do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza".
d) zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020,
e) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,
9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa .
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2018 roku.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Data publikacji: 2019-02-21 10:32