Ponowne uruchomienie żłobka


Po analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania żłobka, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorem placówki podjął decyzję o ponownym otwarciu Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu z dniem 25 maja 2020 r. Ze względów organizacyjnych i sanitarnych żłobek zapewnia 36 miejsc i liczba ta może ulec zmianie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup, w pierwszej kolejności z usług żłobka mogą skorzystać tylko dzieci rodziców czynnych zawodowo. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia (zgodnego ze wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail żłobka: zlobekmiejski@umz.zgierz.pl lub dostarczonego osobiście najpóźniej do 21 maja 2020 r. do godz. 14:00.

W przypadku większej ilości dzieci chętnych do placówki niż dostępnych miejsc rodzice będą zobowiązani dostarczyć dyrektorowi aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy. O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc będziecie Państwo informowani z tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub drogą e-mail.
Data publikacji: 2020-05-18 13:46