Od 25.05.2020 r. osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek mieszkańca


Od 25.05.2020 r. Urząd Miasta Zgierza będzie obsługiwał klientów w ograniczonym zakresie.

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, uchylające zarządzenie Nr 115/VIII/2020 .

Podejmuje się szereg działań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19). Jednym z podstawowych środków zaradczych jest unikanie skupisk ludzkich. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu podjęto decyzję o ograniczeniu funkcjonowania Urzędu Miasta Zgierza.

Zaleca się mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz oraz wszystkim klientom Urzędu Miasta Zgierza załatwianie spraw w następujących formach:
1. za pośrednictwem usług internetowych: eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl (m.in. możliwość płatności elektronicznych, składania dokumentów); ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https: /epuap.goy.pl; (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka);
2. Za pośrednictwem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl;
3. Za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie): Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II nr 16 95-100 Zgierz
4. Za pośrednictwem numeru tel. 42 71 95 100

W związku z panująca pandemią oraz wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Miasta Zgierza funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz w tym  w szczególności określonych w §12  ust. 3 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu  epidemii (Dz. U. z  2020r.  poz. 878) następuje na wniosek mieszkańca bądź innej osoby zainteresowanej.

Po otrzymaniu wniosku właściwy do załatwienia danej sprawy pracownik Urzędu Miasta Zgierza - telefonicznie lub pocztą e-mail zobowiązany jest do umówienia wizyty celem załatwienia sprawy.  

Wizyta powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego przewidzianego w obecnych   uregulowaniach prawnych i wytycznych  dotyczących COVID-19. 

Punkty kasowe w Urzędzie Miasta Zgierza będą nieczynne do odwołania. Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2020-05-22 14:59