Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza o godz. 1700.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2020-06-10 07:43